Formatowanie danych w Excelu

Formatowanie kolumn, wierszy i arkusza

Zmiany szerokości/wysokości kolumn/wierszy można dokonać na trzy sposoby:
1)  zaznaczając  kolumnę/wiersz, który ma być zmieniany a następnie korzystając z polecenia FORMAT/KOLUMNA  lub WIERSZ w menu głównym lub podręcznym,
2)  przeciągając prawą krawędź kolumny/dolną krawędź wiersza tak długo aż osiągnie żądaną szerokość/wysokość,
3)  klikając podwójnie prawą krawędź nagłówka kolumny/dolną krawędź nagłówka  wiersza – szerokość kolumny/długość wiersza automatycznie dopasowuje się do zawartości komórki.

Aby usunąć kolumnę/wiersz należy najpierw go zaznaczyć a następnie skorzystać z polecenia EDYCJA/USUŃ… w menu głównym lub USUŃ w menu podręcznym;

Zmiany nazwy arkusza dokonujemy poleceniem  FORMAT/ARKUSZ /ZMIEŃ NAZWĘ… w menu głównym lub na nazwie arkusza.

Kopiowanie, wklejanie, wycinanie i usuwanie zawartości komórek

Aby skopiować zawartość komórki należy zaznaczyć ją a następnie:
1)  wybrać polecenie KOPIUJ w menu EDYCJA lub
2)  kliknąć ikonę KOPIUJ na pasku narzędzi lub
3)  kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie KOPIUJ.

Po wybraniu jednego z powyższych sposobów zawartość komórki kopiowana jest do schowka. Zawartość schowka możemy wkleić do komórki:
a)   w tym samym arkuszu,
b)   w innym arkuszu tego samego skoroszytu,
c)   w innym skoroszycie,
d)   w innym dokumencie (np. Word, Access, WordPad i in.).

Aby wkleić zawartość komórki należy zaznaczyć ją a następnie:
1)  wybrać polecenie WKLEJ w menu EDYCJA lub
2)  kliknąć ikonę WKLEJ na pasku narzędzi lub
3)  kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie WKLEJ.

Program Excela umożliwia sterowanie sposobem wklejania danych do komórki. Korzystając z polecenia WKLEJ do komórki kopiowane są wartości, formaty, formuły lub notatki dokładnie takie jak w komórce źródłowej. Polecenie WKLEJ SPECJALNIE służy do wklejania tylko wartości, lub tylko formatów, lub tylko formuł, lub tylko notatek. Wklej specjalnie można stosować do łączenia formuł lub wartości w kopiowanych komórkach z formułami lub wartościami w komórkach obszaru wklejania. Określamy wówczas, czy kopiowane formuły lub wartości będą dodane, odjęte, mnożone lub dzielone pomiędzy zawartość komórek obszaru wklejania. Wklej specjalnie może być także zastosowane do transpozycji zakresu wartości oraz ustalania połączenia ze źródłem danych (zmiany w komórce/dokumencie źródłowym powodują automatyczne zmiany danych wklejonych do innej komórki/dokumentu).

Oprócz tradycyjnego sposobu kopiowania i wklejania zawartości komórki możemy zastosować:
a)   autowypełnianie lub
b)   metodę przeciągnij-i-upuść.

AUTOWYPEłNIANIE polega na kopiowaniu danych do komórek przylegających. Zaznaczamy wówczas komórkę źródłową, najeżamy myszką na jej prawy dolny róg, aż pojawi się uchwyt przeciągania (czarny krzyżyk). Następnie naciskamy lewy przycisk myszki i nie zwalniając go przeciągamy do żądanej komórki(ek), kopiując tym samym dane do wszystkich komórek zakresu lub jeżeli dane znajdują się w tabeli, klikając dwukrotnie na czarny krzyżyk.

Metodą PRZECIĄGNIJ-I-UPUŚĆ możemy, podobnie jak sposobami tradycyjnymi, kopiować dane do innych komórek arkusza. Aby skopiować zawartość komórki zaznaczamy ją, najeżamy myszką na jej krawędzie, aż pojawi się strzałka, naciskamy lewy przycisk myszki oraz klawisz Ctrl i nie zwalniając ich kopiujemy jej zawartość w żądane miejsce puszczając przycisk myszki. W ten sposób możemy kopiować również całe zakresy komórek.

Poleceniem WYTNIJ przenosimy zawartość komórki do schowka usuwając ją jednocześnie z danej komórki. Zawartość schowka możemy wkleić do komórki znanym już poleceniem WKLEJ, polecenie WKLEJ SPECJALNIE w tym przypadku jest niedostępne.

Zawartość komórki możemy usunąć zaznaczając ją i:
a)   wybierając polecenie USUŃ… w menu EDYCJA,
b)   klikając prawym klawiszem myszy i wybierając polecenie USUŃ…
c)   klawiszem DELETE.

Prezentacja multimedialna

Formatowanie danych (800 pobrań)