Funkcje finansowe – zakup samochodu

Kredyt samochodowy (PMT, PPMT, IPMT)

1. Firma samochodowa planuje zakup samochodu na kredyt za 120 tys. złotych. Wysokość stopy procentowej wynosi 9,9% w skali roku. Planowany okres spłat wynosi 5 lat. Oblicz wysokość miesięcznej raty.

2. Przy założeniach z polecenia pierwszego, oblicz wysokość miesięcznej raty dla kombinacji różnych stóp procentowych (9,9%; 10,5%; 11%, 12%) i okresu spłaty (4, 5, 6 i 7 lat).

3. Przy założeniach z polecenia drugiego, oblicz wysokość miesięcznych rat uwzględniając prowizję banku w wysokości 2%, doliczaną do kwoty kredytu.

4. Oblicz wysokość raty kapitału w pierwszym i dziesiątym okresie spłaty, wykorzystując dane z pierwszego polecenia.

5. Oblicz wysokość odsetek w pierwszym i dziesiątym okresie spłaty, wykorzystując dane z pierwszego polecenia.

6. Ile maksymalnie firma może wziąć kredytu zakładając, że miesięcznie może płacić ratę w wysokości 2 tys. zł?

Koszt zakupu samochodu (SPŁAC.ODS, SPŁAC.KAPIT)

1. Oblicz sumę zdyskontowanych odsetek za okres 1-36 miesięcy i 37-60 miesięcy kredytowania samochodu.

2. Oblicz sumę zdyskontowanego kapitału za cały okres kredytowania samochodu.

Amortyzacja (AMORT.LIN)

1. Oblicz amortyzację samochodu, którego okres użytkowania wynosić będzie 10 lat. Data zakupu samochodu to 01.04.2011, a koniec pierwszego roku amortyzacji ustalony jest na 31-12-2011. Samochód amortyzowany będzie metodą liniową.

2. Oblicz sumę amortyzacji środka trwałego w 5 kolejnych latach (pełnych i rozliczeniowych), uwzględniając czynnik czasu oraz roczną kapitalizację.

Ocena inwestycji (NPV, IRR)

1. Oblicz wartość netto inwestycji – zakupu samochodu, jeśli w pięciu kolejnych latach generować będą środki finansowe w wysokości: 50 tys., 45 tys., 40 tys., 35 tys. i 20 tys. złotych. Czy inwestycja jest opłacalna?

2. Dla jakiej maksymalnie stopy dyskontowej wartość netto inwestycji równa będzie zero?

3. Oblicz stopę dyskontową z polecenia 2 przy wykorzystaniu narzędzia SZUKAJ WYNIKU.

4. Dokonaj ponownie oceny inwestycji uwzględniając w obliczeniach amortyzację środka trwałego.

Salon samochodowy

1. Pobierz plik Salon samochodów Toyota (790 pobrań)

2. Wykonaj polecenia podane w pliku

Dodaj komentarz