Tematy zaliczenia z promocji i reklamy

Tematy pracy zaliczeniowej z PiR:
1. Kampania społeczna (charakterystyka, przykłady kampanii społecznych). Przygotuj projekt kampanii społecznej.
2. Marketing szeptany (charakterystyka, przykłady kampanii). Przygotuj projekt kampanii wykorzystującej marketing szeptany.
3. Wirtualna reklama w wirtualnym świecie. Przygotuj projekt kampanii w wirtualnym świecie.
4. Marketing sportowy (charakterystyka, przykłady kampanii). Przygotuj projekt kampanii reklamowej dla wybranego klubu sportowego.
5. Przygotuj kampanię promocyjną sklepu internetowego wykorzystując różne narzędzia marketingu internetowego.

Wymagania:
1. Praca ma charakter opisowy. Proszę nie tylko wymienić narzędzia wykorzystywane w kampanii, ale przede wszystkich opisać te narzędzia i uzasadnić ich wybór dla potrzeb realizowanej kampanii.
2. Pracę przesyłają Państwo na mój adres mailowy. Niedopuszczalna jest metoda „kopiuj-wklej” (plagiat). Stanowi to podstawę dyskwalifikacji pracy i zgłoszenie tego faktu do Dziekanatu.
3. Praca napisana jest poprawną polszczyzną. Obowiązują ogólne zasady redakcji prac naukowych, w tym: czcionka 12pt, marginesy 2,5cm, odstęp między wierszami 1,5 linii, wyjustowanie.
4. Kampania reklamowa powinna zawierać m.in. takie elementy jak: określenie grupy docelowej, celu kampanii, szacowanie budżetu, dobór mediów, analiza rynku, plan kampanii.

Dodaj komentarz