Modelowanie i symulacja – program zajęć i zaliczenie

Program zajęć:

 1. Analiza danych ilościowych:
  • Modelowanie przy wykorzystaniu prostej regresji liniowej
  • Modelowanie przy wykorzystaniu regresji wielorakiej
  • Modelowanie nieliniowe
 2. Analiza danych jakościowch:
  • Test niezależności chi-kwadrat
  • Test U Manna-Whitneya
  • Test Wilcoxona
 3. Modelowanie symulacyjne

Literatura:

 1. Amir D. Aczer, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa

Zaliczenie:

Projekt.

 

Projekt powinien zawierać:

 1. Cel analizy (do wyboru: modele nieliniowe, analiza dyskryminacyjna)
 2. Wstęp teoretyczny (opis metody i źródła danych)
 3. Analiza danych (w tym wnioskowanie statystyczne – postawienie hipotezy i jej weryfikacja)
 4. Podsumowanie