Prognozowanie procesów ekonomicznych – program i zaliczenie

qTematyka ćwiczeń:

  1. Wprowadzenie do pakietu narzędzi Statistica.
  2. Prognozowanie zjawisk gospodarczych – modele liniowe.
  3. Prognozowanie zjawisk gospodarczych – modele nieliniowe.
  4. Prognozowanie zjawisk gospodarczych na podstawie szeregów czasowych.
  5. Prognozowanie na podstawie przyczynowo-skutkowego modelu ekonometrycznego.
  6. Zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

  1. Luszniewicz, T. Słaby, Statystyka z pakietem komputerowym Statistica PL, Wyd. Beck, Warszawa 2003
  2. Amir D. Aczer, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa

Warunki zaliczenia:

  1. Zaliczenie pisemne (Portal Edukacyjny UG) na ostatnich zajęciach.
  2. Aktywność na zajęciach.